2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރުމާއި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލު އަދި ފައިނޭޝިއަލް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން