ރައްޔިޔުންނާ ބައްދަލުކުރުން

     ނަމްބަރު:  (IUL)374-A/374/2020/28

 

އިޢުލާނު

 

ރައްޔިޔުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

ޤާނޫނު ނަމްބަރު:  7/2010 “އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން  2020 ފެބުރުވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ޢިމާރާތުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަހަރު ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުންވެސް އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

20 ފެބުރުވަރީ   2020