ޙާފިޡުން ހޯދުން

23 ފެބުރުއަރީ 2020

 ނަމްބަރު: (IUL)374-A/374/2020/29   ޢިއުލާން ޙާފިޡުން ހޯދުން: 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފ. ނިލަންދޫ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ދިވެހި ޙާފިޡުން ހޯދުމަށް ކުރި، ނަންބަރު: (IUL)374-A/374/2020/17 (10 [ވިދާޅުވޭ]

ރައްޔިޔުންނާ ބައްދަލުކުރުން

20 ފެބުރުއަރީ 2020

     ނަމްބަރު:  (IUL)374-A/374/2020/28   އިޢުލާނު   ރައްޔިޔުންނާ ބައްދަލުކުރުން. ޤާނޫނު ނަމްބަރު:  7/2010 “އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު [ވިދާޅުވޭ]

މަގުމަތި ކުނިކެހުމާއި ބެހޭ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުން

19 ފެބުރުއަރީ 2020

       ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2020/27   އިޢުލާނު މަގުމަތި ކުނިކެހުމާއި ބެހޭ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުން ޤާނޫނު ނަމްބަރު:  7/2020 “އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުދަށުން، ލޯކަލް [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/26   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/24   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރުކުރުމުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/25    އިޢްލާން   ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރުކުރުމުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރު [ވިދާޅުވޭ]

1 2