މިއިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

27 އޮކްޓޯބަރ 2019

ނަމްބަރު: (IUL)374-A/374/2019/93 އިޢުލާނު މިއިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (ILU)374-A/374/2019/92 (27 އޮކްޓޫބަރު 2019) ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއެކު ބެހެއްޓިފައިވާ ނީލަން ލިސްޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ އެ [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށައިގެން 10 ފޫޓަށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

24 އޮކްޓޯބަރ 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/91   އިޢްލާން     ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށައިގެން 10 ފޫޓަށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން   ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށައިގެން 10 ފޫޓަށް ގާއެތުރުމުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ސޭލްސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

22 އޮކްޓޯބަރ 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/88 އިޢުލާނު މަޤާމް: ސޭލްސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: ——– ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ. އެސް 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ [ވިދާޅުވޭ]

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2019 އޮކްޓޫބަރު 16 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 20:30 ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިބައްދަލަވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢާންމުންނަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ޙަވާލުކުރުމާއި ގުޅޭ

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގެދަށުން ގޭގެއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 02 ވަނަ ރުއް ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 އޮކްޓުބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފި

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ނުރައްކަލާއި، އޭގެން ލިބޭ ގެއްލުމާއި ބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 8،7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވާފިއެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ދިވެހި ބަހުގެ މަހަތަކާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ދިވެހި ބަސް އުވިގެން ދިޔުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް [ވިދާޅުވޭ]

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން

14 އޮކްޓޯބަރ 2019

                       ނަންބަރު:(IUL)374-A/374/2019/86 އިޢުލާނު   މިހިނގާ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި މިއިދާރާއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤައުމީ ލަވަ ކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

މިއިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

14 އޮކްޓޯބަރ 2019

      ނަމްބަރު: (IUL)374-A/374/2019/85 އިޢުލާނު   މިއިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން މިއިދާރާއިން ބާވެގެންނާއި، ހަލާކުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތީގެ ނީލަންކިޔުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެޔޮދޮށު މައިޒާނުގައި އޮންނާނެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3