ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 

ކައުންސިލްގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

2017 ވަނަ އަހަރު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް

2018 ވަނަ އަހަރު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް