ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް

# އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ޖުމުލަ
1 2020 9,807,449.00 2,621,497.00 12,428,946.00
2 2019 4,958,365.00 17,013,537.00 21,971,902.00
3 2018 3,848,160.00 13,967,590.00 17,815,750.00