2021 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގެ ހުވާކުރުން

2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ

ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިހާރު އެސަރަޙައްދު އޮންނަ ގޮތް

ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ކުރިން އެސަރަޙައްދު އޮތްގޮތް

ސިއްތިފަންނު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުން އެތަން އޮތްގޮތް

ސިއްތިފަންނު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ކުރިން އޮތްގޮތް

2019 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ

2018 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ

2017 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނިލަންދޫއަށް ކުރެއްވި ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ފޮޓޯތައް