އާސާރީ ސަރަހައްދު

ނިލަންދޫގައި އޮންނަ “ފޯއްމަތި” ނަމަކަށް ކިޔާ އާޡާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ ސަނަތުގެ 06 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. އެތަނުން ފެނިފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ އެދުވަސްވަރު އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ މިފަދަ ތަންތަނުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއް ފެންވަރުގެ ދާދި އެއް ވައްތަރެއްގެ ތަކެއްޗެވެ. ނިލަންދޫ އާޡާރީ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް ވެލި ފުންޏަކީ އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފައި ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެވެލިފުނި ވަރަށް އުސްކޮށްއޮވެއެވެ. އެތަނަކީ އާޡާރީ ތަނެއްކަން ކުރިން އެނގިފައި ނުވާތީ އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގާތައްވެސް މަދުވެފައިވެއެވެ. އާޡާރީ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު މި ސަރަޙައްދުގައި 110,732.74 އަކަ ފޫޓު ހުރެއެވެ. މި ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އާޡާރީ މިސްކިތާއި ވެވެއް ހުރެއެވެ. އެތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި  އެވަނީއެވެ.

 

އާޡާރީ މިސްކިތް

ނިލަންދޫގައި ހުރި އާޡާރީ މިސްކިތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލުން ކަމުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.

މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް މި މިސްކިތަކީ 860 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ. މި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ހިރި ގަލުންނެވެ. މި މިސްކިތް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކޮށް ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މާލޭ ހުކުރިމިސްކިތެކޭ އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައިވެސް އެ ދުވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލާފައިވެއެވެ. މިސްކިތުގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު މިސްކިތުގައި 1138.44 އަކަ ފޫޓުހުރެއެވެ. މިސްކިތުގެ ގޯތީގެ ބޮޑު މިނަކީ 9552 އަކަ ފޫޓެވެ.

 

ވެވު

ނިލަންދޫ އާޡާރީ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ މި ވެވަކީ ކުރީ ޒަމާނުގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެވެކެވެ. މިވެވަކީ ހިރިގަލުން ރާނައި އަދި ވެވުގެ އަޑި ތަށިވައް ހަދައިފައި އޮންނަ ވެވެކެވެ. ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މިވެއު ބައްދާލާފައި އޮތުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ޙަރަކާތްތަކަށް އާޡާރީ ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވެއު އޮތް ސަރަޙައްދު ކޮނެ ވެއު މިހާރުވަނީ މަރާމާތުކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ.