ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން

ރަށުގެ ތަރައްްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2020 ނޮވެންބަރު، ޑިސެންބަރު)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2020 ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2020 މޭ، ޖޫން)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2020 މާރިޗް، އެޕްރީލް)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2020 ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 ނޮވެންބަރު، ޑިސެންބަރު)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 ޖުލައި، އޮގަސްޓް)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 މޭ، ޖޫން)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 މާރޗް، އެޕްރީލް)

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން (2019 ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ)