ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން

މަޤާމް: ޑިރެކްޓަރ

ނަން: މުނީރާ އިބްރާހީމް  ޗާންދަނީގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނަން: ޢަލީ އަޙްމަދު  ކަރަންކާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ

ނަން: އަޙްމަދު ޝަރީފް  ކިނާރާ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ނަން: ޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު  އޯކިޑްމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ނަން: މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް  ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

ނަން: ޢާއިޝަތު ޙަމީދު  އަލިޝާ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: ޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ރޯޝަން / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް  ޑޭޒީމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: ޙުސައިން ޝާރިފް  ފެހިވިލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: އާމިނަތު އަމާނީ  އުއްމީދު / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ނަން: ޙައްވާ އިސްމާޢީލް  ފުނަމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ޢަލީ ޙުސައިން  ޔުރެނަސް / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ޒުބަޢިދާ ޢަލީ  ދުވޭދާރުގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުން

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: ސުވަޢިދާ އިސްމާޢީލް  ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: އާމިނަތު ޙުސައިން  މީދޫގެ  / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު  ފްލާވަރހައުސް  / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  އުޑުވިލާގެ  / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: މަރްޔަމް ޝަހީދާ  އެވަރްބުލޫ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: ޝީރީން އިސްމާޢީލް  މިނާ  / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން:  ނަޖުމާ އަޙްމަދު  ތްރީބާޑްސް  / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މިސްކިތު މަސައްކަތު

ނަން: އިބްރާހީމް ޢުމަރު  އެންދެރިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުން

މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: އިސްމާޢީލް ސާޢިދު  އެއްގަލި / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަން: އާމިނަތު އަރޫޝާ  މަލަކު / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ސޭލްސް އޮފިސަރ

ނަން: އަޙްމަދު މަޢުސޫމް  ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ސޭލްސް އޮފިސަރ

ނަން: އަޙްމަދު ރާބިޢު  އެންދެރިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ޑްރައިވަރ

ނަން: އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  ކަރަންކާވިލާ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ޑްރައިވަރ

ނަން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  ބިންމާ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: ޑްރައިވަރ

ނަން: މޫސާ ނަޢީމް  އެއްދަގަނޑުގެ / ލ. އިސްދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ސަޢުދު މުޙައްމަދު  ރަށްދެބައިގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ޢަބްދުއްރަޝީދު އިސްމާޢީލް  ވިލުދޮޅި / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: އަޙްމަދު ރަޝާދު  އިރަމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ރަތަންމިއަރ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ފަޒުލު

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ސާހު އެމްޑީ ޖަލާލު

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: މުޙައްމަދު އަޙުސަނުﷲ

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: އަބޫޠާހިރު

 

މަޤާމް: މަސައްކަތު

ނަން: ޖޮއިނަލްޙާން

 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން

މަޤާމް: އިމާމު

ނަން: ޢަލީ އަޙްމަދު  އައްސޭރި / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އިމާމު

ނަން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  އަންނާރުމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އިމާމު

ނަން: އިބްރާހީމް ނަޢީމް  ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ

 

މަޤާމް: އިމާމު

ނަން: ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު  ހިޔާ / ފ. ނިލަންދޫ