ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަނީ 02 ސެކްޝަނެވެ. އެއީ ކޯޕްރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނާއި، އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނެވެ. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އަޙްމަދެވެ. އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދެވެ.

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް ޔުނިޓެވެ. އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަކީ އިކޮނޮމިކް، މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓާއި އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ސިވިލްސާރވިސް އެންމެ އިސްވެރިޔަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީވެސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކީ ޑިރެކްޓަރ މުނީރާ އިބްރާހީމް އެވެ.

 

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ / ސެކްޝަންތައް ހިންގަވާ އިދާރީ ވެރިން

ޑިރެކްޓަރ މުނީރާ އިބްރާހީމް (ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)

 އަލްފާޟިލާ މުނީރާ އިބްރާހީމް، މި އިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 އޭޕްރީލް 2011 ގައި ސީނިޔަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 12 ޖޫން 2012 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ޖޫން 2019 ގައި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މުނީރާ އިބްރާހީމް އަކީ 22 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީނިޔަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އަޙްމަދު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 23 މެއި 2000 ގައި ރަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޤާމައަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު 12 ޖޫން 2012 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. ޢަލީ އަޙްމަދަކީ މިއިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނާއި ބަޖެޓް ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

ޢަލީ އަޙްމަދު އަކީ 19 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ އެކިއެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ރަށުއޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމާއި، ކުޑަކަތީބު ކަމުގެ މަޤާމާއި، ސީނިޔަރ ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދު، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 15 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދަކީ، މިއިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

 

 

 

ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ސެޕްޓެންބަރު 2012 ގައި ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 24 ޖެނުއަރީ 1999 ގައެވެ. މިގޮތުން އަޙްމަދު ޝަރީފް މިއިދާރާގެ ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުއްޓައެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޙްމަދު ޝަރީފް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީޕުލޭން އެކުލަވާލުމާއި މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ތަރައްޤީޕުލޭން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވުމާއި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ.

 

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 21 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މި އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ އިދާރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

 

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ދިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 11 ޖޫން 2014 ގައި އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 08 ޖޫން 2008 ގައެވެ. މިގޮތުން މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުއްޓައެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދައި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުމެވެ.

 

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޙަމީދު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަމީދު، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 1985 ގައި ކާތިބާގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޤާމައަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު 10 ޖުލައި 2011 ގައި އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޙަމީދަކީ 34 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ އެކިއެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ކާތިބާގެ މަޤާމާއި، ސީނިޔަރ ކްލާކްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާއި، ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢާއިޝަތު ޙަމީދު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ގޯތިންބޭރު ރުއްގަސް އިންދުމާއި، ކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ރުއްގަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ރުއްދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ރުއްގަސް ނީލަންކިޔުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  16 ފެބުރުވަރީ 2000 ގައި ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޤާމައަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު 18 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް އަކީ 19 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ އެކިއެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. މިގޮތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރގެ މަޤާމާއި، ސީނިޔަރ ކްލާކްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 05 ސެޕްޓެންބަރު 2000 ގައެވެ. 2011 ޖުލައި 06 ގައި މި ކައުންސިލަށް ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ހަމަޖެހި މިކައުންސިލަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 2011 ޖުލައި 10 ގައެވެ. މިހާރު ހުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 2019 އޭޕްރީލް 16 ގައެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާރިފް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝާރިފް، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  21 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ޙުސައިން ޝާރިފް އަކީ، މިތާރީޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙުސައިން ޝާރިފް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބިއުރޯއެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު އަމާނީ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމާނީ، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  15 ޖުލައި 2018 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން އާމިނަތު އަމާނީ އަކީ، މިތާރީޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އާމިނަތު އަމާނީ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އިދާރާއަށް ފެކްސް، އީމެއިލް، ޖެމްސް، ޕޯސްޓުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ނަގައި ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެސސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙައްވާ އިސްމާޢީލް

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ އިސްމާޢީލް، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 23 މާރިޗް 1991 ގައި ކާތިބާގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޤާމައަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު 10 ޖުލައި 2011 ގައި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ޙައްވާ އިސްމާޢީލް އަކީ 28 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ އެކިއެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ކާތިބާގެ މަޤާމާއި، ސީނިޔަރ ކްލާކްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙައްވާ އިސްމާޢީލް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓާ ނުބެހޭ އެންމެހައި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

މަސައްކަތު ޢަލީ ޙުސައިން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 13 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ޢަލީ ޙުސައިން އަކީ، މިތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް މެދުނުޑެނި މިއިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަލީ ޙުސައިން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ހުރިހައި ތަނެއް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި، ހަފުތާއަކު ދެފަހަރު ތަޅުމުގައި މޮޕްއެޅުމާއި، މަހަކު ދެފަހަރު މުޅި ޢިމާރާތުގެ ފަންކާތަކާއި، ބިއްލޫރިތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސާފުކުރުމާއި މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޑަސްބިންތަކުގައި ހުންނަ ލިޔުންތައް އަންދައި އެތަކެތި ނައްތާލުމާއި، އިދާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި، އެކިއެކި ބޭނުމަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮފީހަށް ކިޔުމެވެ.

 

މަސައްކަތު ޒުބަޢިދާ ޢަލީ

އަލްފާޟިލާ ޒުބަޢިދާ ޢަލީ، މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 01 ފެބުރުވަރީ 2015 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ޒުބައިދާ ޢަލީ އަކީ، މިތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް މެދުނުޑެނި މިއިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޒުބަޢިދާ ޢަލީ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ހުރިހައި ތަނެއް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި، ހަފުތާއަކު ދެފަހަރު ތަޅުމުގައި މޮޕްއެޅުމާއި، މަހަކު ދެފަހަރު މުޅި ޢިމާރާތުގެ ފަންކާތަކާއި، ބިއްލޫރިތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސާފުކުރުމާއި މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޑަސްބިންތަކުގައި ހުންނަ ލިޔުންތައް އަންދައި އެތަކެތި ނައްތާލުމާއި، އިދާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި، އެކިއެކި ބޭނުމަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮފީހަށް ކިޔުމެވެ.