ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަނީ 02 ސެކްޝަނެވެ. އެއީ ކޯޕްރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނާއި، އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނެވެ. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އަޙްމަދެވެ. އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޢަބްދުއްރަޝީދެވެ.

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް ޔުނިޓެވެ. އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަކީ އިކޮނޮމިކް، މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓާއި އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ސިވިލްސާރވިސް އެންމެ އިސްވެރިޔަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީވެސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކީ ޑިރެކްޓަރ މުނީރާ އިބްރާހީމް އެވެ.

 

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ / ސެކްޝަންތައް ހިންގަވާ އިދާރީ ވެރިން / މުވައްޒަފުން

ކައުންސިލްގެ މިސްކިތު މުވައްޒަފުން