އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހައްދާފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ރަށުން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކު އަނެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު / އިޞްލާޙްކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް (10 އަހަރުންދަށް)

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު / އިޞްލާޙްކުރުމަށްއެދޭ މީހުންފުރާ ޤާނޫނީ ފޯމް

ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ގޯތިގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމާއި އިންފާރު ރޭނުމާއި ތަޅާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ގޯތި ގެދޮރާއި ބިންބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް

ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މަގުކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މަގުމައްޗަށް ފެން ހިންދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މަގުގެ ހުރަހަށް ނުވަތަ މަގުމަތީގައި އެއްޗެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކިފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ ފޯމް

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމު

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވަހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ޢާއްމު ތަންތަނުގައި ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ނަން ފާސްކުރުމަށް / ނަން ރިޒަރވްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ގާޑިޔާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްގަމުދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެން ޒޯނެއްގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑު އަޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން

ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

“މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް 

ސިޓީލާ ނީލަން ފޯމްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް