އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރަށުން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކު އަނެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމް

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު / އިޞްލާޙްކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް (10 އަހަރުންދަށް)

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު / އިޞްލާޙްކުރުމަށްއެދޭ މީހުންފުރާ ޤާނޫނީ ފޯމް

ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް

ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ނަން ފާސްކުރުމަށް / ނަން ރިޒަރވްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ގާޑިޔާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެއްގަމުދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެން ޒޯނެއްގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑު އަޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން

ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވަހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

މަޢުލޫމާތު ހޯދަންއެދޭ ފޯމް

ސިޓީލާ ނީލަން ފޯމް