ކަައުންސިލަރުން

 

ހަތަރުވަނަ ދައުރު (2021 މޭ 17 އިން ފެށިގެން)

 

 

ތިން ވަނަ ދައުރު (2017 ޖޫން 03 ން 2020 ޖޫން 02 ގެ ނިޔަލަށް)

ދެވަނަ ދައުރު (2014 ފެބުރުވަރީ 26 ން 2017 ޖޫން 02 ގެ ނިޔަލަށް)

 

ފުރަތަމަ ދައުރު (2011 ފެބުރުވަރީ 26 ން 2014 ފެބުރުވަރީ 25 ގެ ނިޔަލަށް)