ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކަތުގެ ތެރެއިން ލުއިފޮތްތައް ގޭގެއަށް ބަހައިފި

ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކުގެ ތެރެއިން “އިރުގެ އައްޔާއި ޞިއްޙަތު” މި ނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ލުއި ފޮތްތައް، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙާތުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 08 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައި ގޭގެއަށް ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން، ފ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްް ގެންގޮސްފިއެވެ.