ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފި

2019 އޭޕްރީލް 07 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކޮތަޅުތަކަކީ UNICEF ގެ އެހީއާއެކު އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ކޮތަޅުތަކެކެވެ.