ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީފި

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 08 ން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.