ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު ސާފުކޮށްފި

ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަންގަށް، ކުޑަ ނިލަންދޫ އާއި ހަމައަށް، ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮސްފިއެވެ. މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 29 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޖުމުލަ 05 މީހުން ބައިވެރިވި މި މަސައްކަތުން 26 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކާއި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ 47 ކިލޯ ކުނި ނެގުނެވެ.