ފ. ނިލަންދޫ ވާރު މަގުގައި ދެކަފި ބައްތިތައް ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފ. ނިލަންދޫ އަތޮޅުގޭ ހުޅަނގުން އޮންނަ ވާރު މަގުގައި ހުރި ދެކަފި ބައްތިތައް ވޯމް އަލީގެ ބަދަލުގައި ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 04 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ.