ފ. ނިލަންދޫ ހުޅަނގު އުތުރު ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ފ. ނިލަންދޫ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް 1400 ފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުން 25 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ   187 ކިލޯ ކުނިނެގިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 4 މީހުންނެވެ.