ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުން

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުން 17 މޭ 2021 ގައި އޮންލައިންކޮއް ބާއްވައިފި.

https://fb.watch/5Ii9VRI_dt/