ވަށައިމަގު ސާފުކުރުން

ފ. ނިލަންދޫ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ (ވަށައިގެން ހިނގާ މަގުގެ) ދެކުނު ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު (18.06.2020) ސާފުކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.