އިޢުލާނު

                     ނަންބަރު:(IUL)374-A/374/2020/19

 

އިޢުލާނު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އާއި ގުޅިގެން ޢާއްމުކުރާ ހުރިހާ އިޢުލާނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަހައްޓަމުންގެންދާނީ  ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރު ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

09 ފެބްރުވަރީ 2020