ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ޙަވާލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގެދަށުން ގޭގެއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 02 ވަނަ ރުއް ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 އޮކްޓުބަރު 16 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.