ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން “އައި.ޓީ” އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އައި.ޓީއާގުޅޭ ތަމްރީން  ޕްރޮގުރާމެއް  ފަށައިފިއެވެ.