ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ނަންބަރ: (IUL)374-C/374/2019/62

އިޢްލާން

 

                       

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވަނީ  މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

  • ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 37 ފ. ނިލަންދޫ ދޭލިޔާމާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވީމާ، މިދެންނެވި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން 2019 އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

 

27 ޛުލްޤައިދާ 1440

30 ޖުލައި 2019