އިޢުލާން

ނަންބަރ: (IUL)374-C/374/2019/59

އިޢްލާން

 

                       

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވަނީ  މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

  1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 171 ފ. ނިލަންދޫ ނޫވިލް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވީމާ، މިދެންނެވި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން

2019 ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

 

14 ޛުލްޤައިދާ 1440

17 ޖުލައި 2019