ކުނިކޮށި ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭ

9 މާރޗް 2021

ވޯލްޑްބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮށި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، މިހާރު ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ކުނީގެ ބާވަތްތައް ކުޑަ ނިލަންދޫއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް 2021 މާރިޗް 09 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ވަށައިމަގު ސާފުކުރުން

9 މާރޗް 2021

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ވަށައި ހިނގާ މަގު ދިލައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2021 މާރިޗް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.  

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ

4 މާރޗް 2021

2019 ވަނަ އަހަރުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލަކަށް ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަނީ ހޮވިފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބައްލަވާ 05 [ވިދާޅުވޭ]

1 2