ވަށައިމަގު ސާފުކުރުން

18 ޖޫން 2020

ފ. ނިލަންދޫ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ (ވަށައިގެން ހިނގާ މަގުގެ) ދެކުނު ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު (18.06.2020) ސާފުކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.