ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/26   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފ.ނިލަންދޫ ތަޙާލުފި މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/24   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފ.ނިލަންދޫ ސަލާމް މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރުކުރުމުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

17 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/25    އިޢްލާން   ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރުކުރުމުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ ފ. ނިލަންދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި ރަށުންބޭރު [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ވަޙްދާ މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

13 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2020/23 އިޢްލާން   ފ.ނިލަންދޫ ވަޙްދާ މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފ.ނިލަންދޫ ވަޙްދާ މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ [ވިދާޅުވޭ]

އިޢުލާނު

12 ފެބުރުއަރީ 2020

ނަމްބަރު: (IUL)374-A/374/2020/21   އިޢުލާނު ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 07/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް [ވިދާޅުވޭ]

ހޮޓާ، ކެންޓީނު، ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުންފަދަ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން

12 ފެބުރުއަރީ 2020

                                                            ނަމްބަރު:(IUL)374-C/374/2020/21   އިޢުލާނު ހޮޓާ، ކެންޓީނު، ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުންފަދަ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން : ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހަދަންފަށާފައިވާ އިމާރާތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ އުތުރުކޮޅުން 5184.96 ( ފަސްހާސް [ވިދާޅުވޭ]

އިޢުލާނު

12 ފެބުރުއަރީ 2020

                     ނަންބަރު:(IUL)374-A/374/2020/19   އިޢުލާނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އާއި ގުޅިގެން ޢާއްމުކުރާ ހުރިހާ އިޢުލާނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަހައްޓަމުންގެންދާނީ  ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރު ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމާއި ގުޅޭ

12 ފެބުރުއަރީ 2020

                                         ނަންބަރު:(IUL)374-A/374/2020/18   އިޢުލާނު 2020 ޖުލައި 12 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 75 އަހަރުފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވާތީ، އެދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި “ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުން” މިނަމުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަ ކުނި ރަށުންބޭރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

10 ފެބުރުއަރީ 2020

                                                           ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2020/20   އިޢުލާން   ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަ ކުނި ރަށުންބޭރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން   ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަ (ދަގަޑުގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2