ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/65   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން   ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަން ހުރި ބައެއް [ވިދާޅުވޭ]

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

5 އޮގަސްޓް 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/63   އިޢުލާނު   މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 2019 ޖުލައި 17 ގައި ކޮށްފައިވާ  މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)374-A/374/2019/48 (17 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް [ވިދާޅުވޭ]