ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

31 ޖުލައި 2019

ނަންބަރ: (IUL)374-C/374/2019/62 އިޢްލާން                           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވަނީ  މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 37 ފ. [ވިދާޅުވޭ]

އިޢުލާން

18 ޖުލައި 2019

ނަންބަރ: (IUL)374-C/374/2019/59 އިޢްލާން                           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވަނީ  މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 171 ފ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ކުނިގޮޑަށް ޖަމާކުރާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކަނޑަށް ބޭރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 ޖުލައި 2019

                                            ނަމްބަރު:(IUL)374-C/374/2019/61 އިޢުލާނު   ފ.ނިލަންދޫ ކުނިގޮޑަށް ޖަމާކުރާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކަނޑަށް ބޭރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން:     ފ.ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑަށް ޖަމާކުރާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކޮންޓްރެކުޓް އުޞޫލުން ކަނޑަށް ބޭރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް [ވިދާޅުވޭ]

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

16 ޖުލައި 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/58     އިޢުލާނު   މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-310450 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެމް.އެސް 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: [ވިދާޅުވޭ]

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

16 ޖުލައި 2019

   ނަންބަރު: (IUL)374-B/374/2019/57   އިޢުލާނު   ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރު ހިމެނިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ޝަކުވާހުށަހަޅަމުންގެންދާތީ، ފަޤީރުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން

15 ޖުލައި 2019

 ނަމްބަރު: (IUL)374-A/374/2019/56   އިޢުލާނު   2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން   މިއިދާރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ބާއްވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

1 ޖުލައި 2019

އިޢުލާނު   މިއިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 2019 ޖޫން 09 ގައި  ކޮށްފައިވާ މި ކައުންސިލްގެ  ނަންބަރު: (IUL)374-A/374/2019/48 (09 ޖޫން 2019) އިޢުލާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ [ވިދާޅުވޭ]