ނިލަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

24 ޖޫން 2019

                                             ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2019/52   އިޢުލާނު   ނިލަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.   1. ނިލަންދޫން 2,800 (ދެހާސް އަށްސަތޭކަ) އަކަފޫޓުގެ 20 ގޯއްޗާއި 2,625 (ދެހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް) އަކަފޫޓުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

12 ޖޫން 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/48 އިޢުލާނު   މަޤާމް: ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-309373 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: އެމް. އެސް. 1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް [ވިދާޅުވޭ]

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

12 ޖޫން 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/49 އިޢުލާނު މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 156 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް: ޖީ.އެސް. 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 [ވިދާޅުވޭ]