ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

19 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/44 އިޢުލާނު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ. މިކައުންސިލް އިދާރާގެ މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާގެ ފާރުތަކުގައި ސިމެންތިކޮށައި ސިމެންތިޖެހުން. ސިމެންތި ކޮށި ފާރުތަކުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

2 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/43 އިޢުލާނު ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ. މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)374-C/374/2019/20 (10 މާރިޗް 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް އަންދާސީ [ވިދާޅުވޭ]

މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހަރުމުދާ މިއިދާރާއަށް ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/42 އިޢުލާނު   މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: IUL)374-C/374/2019/26 ) ( 20 މާރިޗް 2019) ގެ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ލިބިފައިނުވާތީ  އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް [ވިދާޅުވޭ]