ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު ސާފުކޮށްފި

31 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަންގަށް، ކުޑަ ނިލަންދޫ އާއި ހަމައަށް، ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮސްފިއެވެ. މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 29 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޖުމުލަ 05 މީހުން ބައިވެރިވި [ވިދާޅުވޭ]

ޑެންގޫ ފެތުރެމުން ދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި.

26 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫގައި ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާތީ، މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް، 2019 މާރިޗް 25 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 ން ފެށިގެން، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ސިއްތި ފަންނުގެ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 21 ވީ ބުރާސްފަތި ފުވަހުގައި، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ފަރުކޮއެ” ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނުގެ އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ތުނޑިއާއި ދެމެދު ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު [ވިދާޅުވޭ]

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފި

26 މާރޗް 2019

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 09 ގެ ދަރިވަރުންނަށް، ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޢުލޫމަތު ދީފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ގްރޭޑް 09 ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްއާއި، ފ. ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން، ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހިންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ނިލަންދޫގައި ކުރީ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 14 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑަށް ވެލި ފެތުރުމުގރ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ.

ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ނިލަންދޫ ގައި ކުރީ ކުނިއެޅި ގޮނޑަށް ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. މިސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 12 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ.       [ވިދާޅުވޭ]

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

26 މާރޗް 2019

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ އޮފް ހެލްތް ސަރވިސްކަމުގެ މަޤާމާއި އަލަށް ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލު 2019 މާރިޗް 11 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފިއެވެ.

މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ގަތުމާއި ބެހޭ

20 މާރޗް 2019

                                                        ނަމްބަރު:  IUL)374-C/374/2019/26) އިޢުލާނު މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ގަތުމާއި ބެހޭ   ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާތަކެތި މިއިދާރާއަށް ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޢަދަދު ތަފްޞީލް ޢަދަދު ތަފްޞީލް ޢަދަދު ތަފްޞީލް 02 [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3