މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން

12 ފެބުރުއަރީ 2018

ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2018/18   އިޢުލާނު މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)374-C/374/2018/12 (28 ޖަނަވަރީ 2018) އިޢުލާނުގައި ކުލީ ބިމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފެށޭ އަގެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މިންވަރު [ވިދާޅުވޭ]

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ކުލީ ބިން ދޫކުރުން.

4 ފެބުރުއަރީ 2018

ނަމްބަރ (IUL)374-C/374/2018/15 :    އިޢުލާނު ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކަރާއިންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮތް ހުސްބިމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އިރުން ސާފުކޮށްފައި އޮތް 28000 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ހުސްބިން ދެބައިކޮށް 2018 މާރިޗް [ވިދާޅުވޭ]