ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

26 ޑިސެމްބަރ 2017

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ދ. ރިނބުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ފ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް [ވިދާޅުވޭ]

ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމެއް ބާއްވައިފި

26 ޑިސެމްބަރ 2017

ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދޫގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަތުގުޅާލުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 2017 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި  ފެށުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު [ވިދާޅުވޭ]

ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ފައްޓައިފި

25 ޑިސެމްބަރ 2017

ފ. ނިލަންދޫގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ފައްޓައިފިއެވެ. 2017 ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށި މި ކުލާހުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 13 މީހުންނެވެ.   އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ 2017 ޑިސެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ [ވިދާޅުވޭ]

ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

18 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލާއި ، [ވިދާޅުވޭ]

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

18 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ޤަބުރުސްތާނު ދިލާ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 2017 ޑިސެމްބަރ 16 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގައިފިއެވެ. އެދުވަހު ހެނދުނު 6:30 ން ފެށިގެން 10:00 އާއި ހަމައަށް [ވިދާޅުވޭ]

” އަހަރެންވެސް ހިކެން ބޭނުން ” މި ނަމުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓައިފި

11 ޑިސެމްބަރ 2017

ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ” އަހަރެންވެސް ހިކެން ބޭނުން ” މި ނަމުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް 2017 ޑިސެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހު ފައްޓައިފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

FNWDC ބަށި ޗެލެންޖު 2017 ފެށިއްޖެ

4 ޑިސެމްބަރ 2017

ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ނިަލަންދޫގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތް ” އެފް. އެން. ޑަބްލިޔޫ . ޑީ . [ވިދާޅުވޭ]