ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތައްތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

29 ނޮވެންބަރ 2017

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 18- ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މަދިރި ނައްތާލުމުގެ 2 ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވޭ 19- ރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން މޫދަށް އެރުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

27 ނޮވެންބަރ 2017

2008 ވަނަ އަހަރު ޔުނިސެފް އެހީއާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިލަންދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމަކީ ޚަރަދުވެސް ބޮޑު ނިޒާމެކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާއި ދުޅަހެއުކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމު [ވިދާޅުވޭ]

ބިނާވެށި ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

27 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫގެ އުތުރު ފަރާތުން ހިއްކި ބިން ޕްލޭންކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިނާވެށި ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭތީ އެކަމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 2017 ނޮވްމެބަރ 26 [ވިދާޅުވޭ]