ސިއްތިބީ މައިޒާން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ރަށުގެ އިރުވައިކޮޅުގައި ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރަމުންއައި މައިޒާން ނިމި “ސިއްތިބީ މައިޒާން” ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މައިޒާން ހުޅުވައިދެއްވީ ސަން އަކުއާ ވިލުރީފްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ހިލްމީއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ [ވިދާޅުވޭ]