ރަށުގެ ފެން ބޮޑުވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

29 އޮގަސްޓް 2017

ރަށުގެ ފެން ބޮޑުވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއިއެކު ބާރު ސްޕީޑްގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމާއި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ‘ޖެމްސް’ އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފައްޓައިފި

8 އޮގަސްޓް 2017

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވަރމަންޓް އީ ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ތަފްޞީލް އަންނަނީ…

ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް

8 އޮގަސްޓް 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި އިމާރާތާއި ގޯތި ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުންތަކަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޢީދު އުފާ 1438 އިޢުލާނު ކޮށްފި

8 އޮގަސްޓް 2017

އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ބާއްވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މަންޑިއާއި ބޮނޑި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ މަގު ގޯޅިތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

8 އޮގަސްޓް 2017

ފ. ނިލަންދޫގެ ފެންބޮޑުވާ މަގު ގޯޅިތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ނިކުމެ ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 2017 އޮގަސްޓް 04 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ވަރަށް ފޯރިއާ [ވިދާޅުވޭ]