ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

26 ޖުލައި 2017

“ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ކަސްރަތު” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ ނިލަންދޫގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ހަޒާރުމާގޭ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢުއެވެ. މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އިސްމާޢީލް [ވިދާޅުވޭ]

އިރުމަތީކޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިޒާނުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

26 ޖުލައި 2017

އިރުމަތީކޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ބާރު މިނެއްގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ސްކޫލް ކުދިންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަކަ ކުރެވެއެވެ.