އައްޑަނަ ރައްޔިތުންގެ ތެއު ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ޑީސަލް ލީކުވުމާއި ގުޅޭ

19 ޖެނުއަރީ 2021

ނަންބަރު: IUL)374-D/374/2021/4)   ޢިއުލާން          2021 ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު އައްޑަނަ ރައްޔިތުންގެ ތެއު ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ޑީސަލް ލީކުވެ ބިމަށް ހިދިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ މިކަމަކީ ރަށުގެ ފެންފަށަލަ  އަށް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 15