ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ.

19 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/44 އިޢުލާނު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ. މިކައުންސިލް އިދާރާގެ މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާގެ ފާރުތަކުގައި ސިމެންތިކޮށައި ސިމެންތިޖެހުން. ސިމެންތި ކޮށި ފާރުތަކުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

2 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/43 އިޢުލާނު ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ. މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)374-C/374/2019/20 (10 މާރިޗް 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް އަންދާސީ [ވިދާޅުވޭ]

މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހަރުމުދާ މިއިދާރާއަށް ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2 މެއި 2019

ނަމްބަރު:  (IUL)374-C/374/2019/42 އިޢުލާނު   މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: IUL)374-C/374/2019/26 ) ( 20 މާރިޗް 2019) ގެ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ލިބިފައިނުވާތީ  އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓް 2019

17 އޭޕްރީލް 2019

މާލޭގައި ބަހައްޓާ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް ނިލަންދު 01 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް  (L-06-1) ނިލަންދޫ 02 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް (L-06-2)

ފ. ނިލަންދޫ ސިއްތި ފަންނުގެ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 21 ވީ ބުރާސްފަތި ފުވަހުގައި، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ފަރުކޮއެ” ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނުގެ އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ތުނޑިއާއި ދެމެދު ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު [ވިދާޅުވޭ]

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފި

26 މާރޗް 2019

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 09 ގެ ދަރިވަރުންނަށް، ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޢުލޫމަތު ދީފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ގްރޭޑް 09 ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްއާއި، ފ. ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން، ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހިންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ނިލަންދޫގައި ކުރީ ކުނިއެޅި ގޮނޑުގައި ވެލި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި.

26 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 14 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑަށް ވެލި ފެތުރުމުގރ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ.

1 2 3