މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢްލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 5000 (ފަސްހާސް) ޖިއޯބޭގްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/75 އިޢްލާން މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢްލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 5000 (ފަސްހާސް) ޖިއޯބޭގްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޖިއޯބޭގްސް އާއި ބެހޭ ތަފުސީލު، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި، [ވިދާޅުވޭ]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒާއި ގުޅޭ

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/72   އިޢްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒާއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 22 [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް މަސައްކަތު މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/68 އިޢުލާނު   ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މަޤާމް: މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ނަންބަރު: – ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއާއި ގުޅޭ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/69 އިޢްލާން   ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއާއި ގުޅޭ   ސަރުކާރުން ފ.ނިލަންދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި [ވިދާޅުވޭ]

ގެވެހި ސާމާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުގެ ކޯސް

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

                                ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2019/67 އިޢުލާނު   މިއިދާރާއާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކުނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން ގެވެހި ސާމާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުގެ ކޯހެއް 2019 ސެޕްޓެންބަރު 12 [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

2 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ނަމްބަރު: (IUL)374-C/374/2019/66 އިޢުލާނު   ފ.ނިލަންދޫން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL) 374-C/374/2019/52  (24 ޖޫން 2019 ) ގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ނަންބަރު : (IUL)374-C/374/2019/65   އިޢްލާން ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން   ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަން ހުރި ބައެއް [ވިދާޅުވޭ]

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

5 އޮގަސްޓް 2019

ނަމްބަރ: (IUL)374-A/374/2019/63   އިޢުލާނު   މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 2019 ޖުލައި 17 ގައި ކޮށްފައިވާ  މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)374-A/374/2019/48 (17 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް [ވިދާޅުވޭ]

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

31 ޖުލައި 2019

ނަންބަރ: (IUL)374-C/374/2019/62 އިޢްލާން                           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވަނީ  މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 37 ފ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 5