ވަށައިމަގު ސާފުކުރުން

18 ޖޫން 2020

ފ. ނިލަންދޫ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ (ވަށައިގެން ހިނގާ މަގުގެ) ދެކުނު ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު (18.06.2020) ސާފުކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  

ނިލަންދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

13 ޖެނުއަރީ 2020

ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ނިލަންދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޑޭލައިޓް ކްލަބުގެ އެހީއައިއެކު ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. މި ކަމުގައި އެސްޖެހި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އާއި [ވިދާޅުވޭ]

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2019 އޮކްޓޫބަރު 16 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 20:30 ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިބައްދަލަވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢާންމުންނަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ޙަވާލުކުރުމާއި ގުޅޭ

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 02 ރުއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގެދަށުން ގޭގެއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 02 ވަނަ ރުއް ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 އޮކްޓުބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫގައި ޖަނާޒާ ކޯހެއް ފަށައިފި

12 އޮކްޓޯބަރ 2019

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ޖަނާޒާ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ.

“އެންމެ ފުރަތަމަ ނަފްސު އިސްލާޙުކުރުން” މި ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

7 އޮކްޓޯބަރ 2019

ރަނގަޅު މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް “އެންމެ ފުރަތަމަ ނަފްސު އިސްލާޙުކުރުން” މި ނަމުގައި މަޢުލޫމާތިދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ފަރިއްކޮޅު

6 އޮކްޓޯބަރ 2019

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހގެ މުނާސަބާތުގައި، ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނަށް ރޭގަނޑުގެ ޚާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވާފިއެވެ. މިޙަފްލާގައި، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނަށް، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

2 އޮކްޓޯބަރ 2019

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޙަފްލާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިޙަފްލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 6