ފ. ނިލަންދޫ ހުޅަނގު އުތުރު ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

4 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް 1400 ފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުން 25 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ   187 ކިލޯ ކުނިނެގިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫ ބައެއް މަގު ގޯޅީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްބާއްވައިފި

4 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ބައެއް މަގު ގޯޅިތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 2019 މާރިޗް 03 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި

4 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 03 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފ. ނިލަންދޫ ވޭސްމެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން 03 މުވައްޒަފަކު ނިކުމެ ނިލަންދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. މަސައްކަތުން 20 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން، ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް ވެލި ފަތުރައިފި

3 މާރޗް 2019

2019 މާރިޗް 02 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން، ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިއެޅި ގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް ވެލިފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ 2019 މާރިވޗް 02 ވީ ހޮނިހިރު [ވިދާޅުވޭ]

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޙާއްޞަ ވޮލީ މެޗެއް ބާއްވައިފި.

3 މާރޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން 2019 މާރިޗް 02 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ޖެހުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ދެއްވި 50 ޕެލެޓް ގައު ނިލަންދުއަށް ގެނެސްފި

8 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ނިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ޖެހުމަށް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު 200 ޕެލެޓް ގަލުގެ ތެރެއިން 50 ޕެލެޓް ގާ ނިލަންދުއަށް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް 2017 ޖެނުއަރީ 07 [ވިދާޅުވޭ]

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

26 ޑިސެމްބަރ 2017

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ދ. ރިނބުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ފ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް [ވިދާޅުވޭ]

ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމެއް ބާއްވައިފި

26 ޑިސެމްބަރ 2017

ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދޫގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަތުގުޅާލުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 2017 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި  ފެށުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު [ވިދާޅުވޭ]

ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ފައްޓައިފި

25 ޑިސެމްބަރ 2017

ފ. ނިލަންދޫގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ފައްޓައިފިއެވެ. 2017 ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށި މި ކުލާހުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 13 މީހުންނެވެ.   އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3