ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް މަރުހަބާ!!

 މިއީ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ކުރާމަސައްކަތްތަކާއި އަދި ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތަކާއިގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަސޭހައިން ލިބޭނޭހެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު މި ވެބްސައިޓުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޑައުންލޯޑްސް

މުނިސިޕަލް ޤަވާޢިދުތައް